Startsida Nyheter UBSS UBSS Årsmöte 2020
Print

UBSS Styrelse hälsar alla medlemmar 2020 välkomna till:

ÅRSMÖTE, 4 feb, kl 17:30

 

Kallelse och dagordning till årsmöte med UBSS

Tid:        Tisdagen den 4 februari, 2020, klockan 17:30
Plats:     Granebergsparken, Granebergsvägen 58, 756 53 Uppsala


1.       Mötets öppnande.
2.       Fastställande av röstlängd.
3.       Mötets stadgeenliga utlysande.
4.       Godkännande av dagordningen.
5.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.       Val av justeringsmän och rösträknare för mötet.
7.  a)  Verksamhetsberättelse.
     b)  Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
8.       Revisionsberättelse.
9.       Ansvarsfrihet för styrelsen.
10.     Fastställande av medlemsavgift.
11.     Presentation av budgetförslag.
12.     Behandling av motioner och styrelsens förslag.
      a) Inga motioner/propositioner har inkommit
13. a) Val av ordförande för en tid av ett år.
      b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
      c) Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
      d) Val av två revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.
14.     Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande.
15.     Övriga frågor
16.     Mötets avslutandeÖvriga dokument kan begäras ut via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it och skickas ut fr.o.m 28 januari.

 

Välkomna till årsmötet,
Styrelsen i UBSS
Uppsala Bugg & Swing Society,
http://www.ubss.se/