Startsida
Print

UBSS Styrelse hälsar alla medlemmar 2021 välkomna till:

ÅRSMÖTE, 7 feb, kl 13:00

 

Föranmälan krävs här.


 

Kallelse och dagordning till årsmöte med UBSS

Tid: Söndagen den 7 februari, 2021, klockan 13:00
Plats: Meddelas senare


1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets stadgeenliga utlysande.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av justeringsmän och rösträknare för mötet.
7. a) Verksamhetsberättelse.
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
8. Revisionsberättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Presentation av budgetförslag.
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
a) Inga motioner/propositioner har inkommit
13. a) Val av ordförande för en tid av ett år.
b) Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av två revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande.
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

 

Övriga dokument kommer skickas ut till de anmälda fr.o.m 31 januari.

 

Välkomna till årsmötet,
Styrelsen i UBSS
Uppsala Bugg & Swing Society,
http://www.ubss.se/